Algemene voorwaarden

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:The Rally Factory: de besloten vennootschap The Rally Factory B.V. handelend onder de naam The Rally Factory, haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, of met haar gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen, voor zover deze de Voorwaarden van toepassing hebben verklaard;
– Cliënt: iedere partij die met The Rally Factory een overeenkomst sluit, dan wel met wie The Rally Factory in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
– Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen The Rally Factory en de cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst;
– Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
– Order: iedere opdracht van de cliënt aan The Rally Factory.

2 Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten (inclusief offertes, verkopen, leveringen alsmede overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van welke aard dan ook.

2.2 Een eventuele (eerdere) verwijzing door de cliënt naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door The Rally Factory uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard.

2.3 The Rally Factory behoudt zich het recht voor de Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat The Rally Factory de cliënt schriftelijk van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor de reeds gegeven orders de Voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.

2.4 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverkort van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

3 Offertes

3.1 Offertes en prijsnoteringen binden The Rally Factory niet, en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Bestellingen kunnen door ons zonder opgaaf van redenen niet in behandeling worden genomen.

3.2 Afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en prijzen van de door The Rally Factory in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden producten zijn met zorg opgesteld. The Rally Factory staat echter niet in voor de juistheid daarvan.

De afbeeldingen, tekeningen, modellen en specificaties zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen The Rally Factory te bieden heeft.

4 Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat The Rally Factory deze schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen, dan wel door verstrekking of toezending aan de cliënt van de op de overeenkomst betrekking hebbende factuur.

4.2 Eventueel – later – gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Onze administratie is beslissend ter zake het onder artikel 4.2. en in dit artikellid gestelde.

4.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.5 The Rally Factory is bevoegd – indien The Rally Factory dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. Zo mogelijk en/of zo nodig zal The Rally Factory hierover met de cliënt overleg plegen.

5 Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW en in Euro uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5.2 Overeenkomsten worden gesloten tegen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende, door The Rally Factory vastgestelde, prijzen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn aangegeven. The Rally Factory behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen tot het moment van verzending van de producten te wijzigen, indien de voor The Rally Factory geldende omstandigheden waarop de prijzen zijn gebaseerd sinds het sluiten van de overeenkomst en voor de aflevering zijn gewijzigd. In geval van prijswijziging door The Rally Factory heeft de cliënt het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen vijf dagen, nadat de cliënt van de prijswijziging heeft kennis genomen, dan wel kennis had kunnen nemen.

5.3 De prijzen in de aanbiedingen en offertes gelden onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen en zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij de aanbiedingen en offertes zijn gericht op een zakelijke afnemer of uitdrukkelijk anders is bepaald. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, de toepasbaarheid van apparatuur vervat in prijslijsten, folders, brochures en advertenties van de The Rally Factory of op diens website worden met de zorg samengesteld en gelden slechts bij benadering. Afnemer kan daaraan geen rechten ontlenen.

6 Betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de cliënt alle hem door The Rally Factory in verband met een overeenkomst in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder enige aftrek, verrekening of compensatie betalen in de valuta vermeld op de factuur. Door het enkele verstrijken van deze termijn zal de cliënt in verzuim zijn. De cliënt is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten.

6.2 Indien The Rally Factory op enig moment gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van de cliënt, is The Rally Factory gerechtigd niet (verder) te presteren, en alvorens verder te presteren te eisen dat de in rekening gebrachte bedragen door de cliënt bij vooruitbetaling worden voldaan, of dat de cliënt deugdelijke zekerheid stelt voor zowel de nakoming van zijn betalingsverplichtingen als ook zijn overige verplichtingen.

6.3 The Rally Factory is gerechtigd een kredietlimiet vast te stellen. Bij overschrijding van dit kredietlimiet is The Rally Factory gerechtigd overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel te handelen. The Rally Factory kan een kredietlimiet met door haar vast te stellen bedragen inperken, inperkingen wijzigen of overeengekomen inperkingen achterwege laten.

6.4 In geval de cliënt één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en zijn alle vorderingen uit welke hoofde ook van The Rally Factory op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Vanaf de vervaldatum is de cliënt aan The Rally Factory per maand of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand, de wettelijke rente verschuldigd ex artikel 6:119a BW voor handelstransacties en ex artikel 6:119 BW voor consumententransacties over alle te late betalingen. Tevens is de cliënt in dit geval de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door cliënt te vergoeden kosten bedragen ten minste 15% van het bedrag van de achterstallige betaling en onverminderd het recht op vergoeding van de volledige kosten.

6.5 Ieder bedrag dat van de cliënt wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die The Rally Factory op de cliënt mocht hebben, ten aanzien van welke The Rally Factory niet een eigendomsvoorbehoud conform artikel 8 heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van de cliënt wordt ontvangen allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.4, en vervolgens strekken tot voldoening van opeisbare facturen, waarbij de factuur met de oudste fatale datum het eerst wordt gecrediteerd, zelfs al vermeldt de cliënt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. The Rally Factory is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de cliënt te verrekenen met hetgeen The Rally Factory aan de cliënt verschuldigd is of zal zijn.

6.6 Indien een cliënt een reservering heeft gedaan van een product dat niet in voorraad is en moet worden besteld, dan moet er een aanbetaling worden gedaan van 20 % van het aankoopbedrag.

7 Aflevering

7.1 Een door The Rally Factory opgegeven aflevertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor The Rally Factory geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan The Rally Factory verstrekte gegevens. Deze aflevertijd zal door The Rally Factory zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opgegeven aflevertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Indien geen levertijd is overeengekomen /vermeld geldt een termijn van zes weken na orderbevestiging. Ingeval van overschrijding van de levertijd heeft de cliënt uitsluitend het recht om, bij aangetekend schrijven, ons op deze overschrijding te wijzen en dient ons nog een uiterste levertermijn van tenminste 10 werkdagen te verschaffen, welke ingaat bij ontvangst van de betreffende ingebrekestelling.

7.3 Bij overschrijding van de aflevertijd heeft de cliënt geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De cliënt heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de aflevertijd zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. De cliënt is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat redelijk en noodzakelijk is.

7.4 Indien The Rally Factory voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de cliënt moeten worden verstrekt, kan de aflevertijd nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van The Rally Factory.

7.5 The Rally Factory heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

7.6 Tenzij anders overeengekomen worden orders voor rekening van The Rally Factory doch voor risico van de cliënt afgeleverd bij de door The Rally Factory te bepalen goedkoopste gelegenheid. Indien de cliënt een andere wijze van aflevering wenst dan bij The Rally Factory gebruikelijk, zullen eventueel hieruit voortvloeiende kosten hem in rekening worden gebracht.

7.7 Wanneer de producten na het verstrijken van de leveringstijd door de cliënt niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van vier weken is The Rally Factory gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze producten. De eventuele mindere opbrengst, en de kosten komen voor rekening van de cliënt, onverminderd alle overige rechten van The Rally Factory.

7.8 De cliënt is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van The Rally Factory dat de producten ter beschikking van de cliënt staan.

7.9 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij de (af )levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringspakbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de cliënt geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

7.10 Eventuele retourzendingen dientengevolge dienen uiterlijk binnen 8 dagen na leveringsdatum te geschieden.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat de eigendom van de producten pas over op de cliënt, zodra de cliënt heeft voldaan aan al zijn financiële verplichtingen jegens The Rally Factory uit hoofde van of krachtens een overeenkomst aan hem – eerder – geleverde of – nog in de toekomst – te leveren producten, respectievelijk voor hem verrichte of te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming van een overeenkomst, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

8.2 De cliënt is volledig aansprakelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en zal deze met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van The Rally Factory bewaren.

8.3 Voordat de eigendom van de producten op de cliënt is overgegaan, is de cliënt niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. De cliënt is slechts gerechtigd de producten, waarvan The Rally Factory eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de cliënt noodzakelijk is.

De cliënt zal zijn afnemers van de eventuele eigendomsrechten van The Rally Factory op de hoogte stellen.

8.4 Voor vorderingen anders dan in artikel 3:92 lid 2B.W. genoemde, geldt dat The Rally Factory op de afgeleverde producten, die door betaling in eigendom op de cliënt zijn overgegaan, en waarop het eigendomsvoorbehoud als gevolg van – toekomstige – vorderingen ex artikel 3:92 lid 2 BW niet herleeft en/of zal herleven, behoudt The Rally Factory zich nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW. tot meerdere zekerheid van vorderingen, die The Rally Factory uit welke hoofde dan ook mocht hebben op de cliënt.

8.5 Indien de cliënt in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens The Rally Factory tekort schiet of The Rally Factory goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is The Rally Factory gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. De cliënt is verplicht The Rally Factory of een door The Rally Factory aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden.

9 Garantie

9.1 The Rally Factory staat slechts in voor de kwaliteit van de producten in de staat waarin zij verkeren op het moment van aflevering, en garandeert slechts dat de producten de eigenschappen hebben die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn.

9.2 The Rally Factory verleent voor de door haar geleverde producten dezelfde garantie als door haar leveranciers wordt gegeven. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen.

9.3 De garantie houdt in dat The Rally Factory de producten zal vervangen na ontvangst van de retour gezonden producten. Garantie verplicht The Rally Factory niet tot creditering van factuurbedragen over te gaan.

9.4 In geval van garantie kunt u naar uw keuze een recht op herstelactie of levering van niet defecte goederen vorderen (aanvullende prestatie). Voor zover de gekozen soort van aanvullende prestatie met verhoudingsgewijs hoge kosten verbonden is, is de aanspraak beperkt tot het op dat moment aanwezige soort van aanvullende prestatie. Wij zullen u daar eventueel op wijzen.

9.5 De garantie geldt slechts indien de cliënt aan al zijn verplichtingen jegens The Rally Factory heeft voldaan.

9.6 De garantie op producten vervalt, ongeacht de garantietermijn, vanaf het moment dat de producten in andere producten zijn verwerkt.

9.7 Uitsluitend ter verduidelijking willen wij u erop wijzen dat volgende omstandigheden geen oorzaak zijn van materiële gebreken, als ze de oorzaak voor het optreden van fouten zijn:Natuurlijke slijtage;
– Verkeerd gebruik;
– Gebrekkig of verkeerd onderhoud van de waren;
– Een onjuist of onzorgvuldig gebruik;
– Verkeerde montage, met name als het bestelde deel kennelijk niet het passende is;
– Het niet letten op de gebruiksinstructies;
– Verkeerde behandeling;
– Indien de cliënt onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot merk en type aanduiding van het gekochte product;
– Indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijk algemene/garantievoorwaarden.

9.8 De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook behouden voor zover The Rally Factory op grond van de wet of de toepasselijke Algemene voorwaarden daartoe gehouden is.

9.9 Er wordt geen garantie gegeven op werkzaamheden en/of onderdelen die betrekking hebben op inbouw.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Onverminderd de garantiebepalingen, sluit The Rally Factory iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens de cliënt of een derde uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals schade aan de producten, gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van The Rally Factory, of werknemers en/of door The Rally Factory ingeschakelde hulppersonen.

10.2 Indien en voor zover er op The Rally Factory enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is de totale aansprakelijkheid van The Rally Factory te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen, onverlet de aansprakelijkheid op grond van titel 3, afdeling 3 van boek 6 BW alsook dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren.

10.3 De cliënt vrijwaart The Rally Factory voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door The Rally Factory geleverde producten en diensten, tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of opzet van The Rally Factory, haar werknemers en/of door haar ingeschakelde hulppersonen.

11 Klachten

11.1 De cliënt is verplicht de producten onmiddellijk bij ontvangst, doch in elk geval zo spoedig mogelijk nadien, en in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren. Klachten, anders dan in de leden 7 en 8 van artikel 7 genoemde, naar aanleiding van de The Rally Factory facturen of ter zake van gebreken aan de producten die bij de inspectie of bij eerste gebruik worden geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd, dient de cliënt onmiddellijk, doch in elk geval binnen 14 dagen nadat de producten zijn ontvangen, schriftelijk ter kennis van The Rally Factory te brengen. Laat de cliënt zulks na, dan kan de cliënt zich er niet op beroepen dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden.

11.2 Gebreken die redelijkerwijs niet hadden kunnen worden geconstateerd binnen de in het vorige lid genoemde termijn, dient de cliënt uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij deze gebreken redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk ter kennis van The Rally Factory te brengen. Bij constatering van een gebrek is de cliënt verplicht het eventuele gebruik van de producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de producten zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken.

De cliënt zal daarbij de aanwijzingen van The Rally Factory stipt opvolgen en The Rally Factory alle medewerking verlenen voor onderzoek van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de producten. Indien The Rally Factory zulks verlangt, zal de cliënt de producten retour zenden.

12 Retourzendingen en annulering

12.1 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde kunnen de door The Rally Factory geaccepteerde orders niet worden geannuleerd, en de door The Rally Factory geleverde producten niet worden teruggenomen of geruild, indien de producten en/of de verpakking niet in goede staat verkeren.

12.2 Nooit zullen producten die bij The Rally Factory niet voorradig waren of zijn, en producten die speciaal voor de cliënt zijn gekocht, in aanmerking komen voor een annulering, terugneming of ruiling, indien de producten en/of de verpakking niet in goede staat verkeren.

12.3 Retourzending van producten anders dan wegens foutieve levering is alleen mogelijk indien The Rally Factory zich daarmee tevoren schriftelijk akkoord heeft verklaard.

12.4 De retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een pakbon, waarop de datum en het nummer van de afleveringsbon c.q. factuur van The Rally Factory vermeld staan. Artikelen waarvan niet kan worden aangetoond dat deze door The Rally Factory geleverd zijn, komen niet voor creditering in aanmerking.

12.5 Artikelen waarvan het aantal niet overeenkomt met de standaard verpakkingseenheid komen niet voor creditering in aanmerking.

12.6 Creditnota’s welke betrekking hebben op de door de cliënt retour gezonden producten, worden berekend volgens de op de datum van de creditering geldende prijzen en kortingen. Het bedrag van de creditnota zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag van de hierop betrekking hebbende factuur.

12.7 Indien een cliënt een overeenkomst annuleert is zij, als schadevergoeding 10 % verschuldigd van het aankoopbedrag aan annuleringskosten, met een minimum van € 10,-.

12.8 Indien een cliënt een reservering heeft gedaan van een product dat niet in voorraad is en moet worden besteld, dan moet er een aanbetaling worden gedaan van 20 % van het aankoopbedrag. Bij annulering van deze reservering vervalt het recht op restitutie van de aanbetaling.

12.9 De directe kosten voor het terugsturen van de waren zijn voor de rekening van de cliënt.

13 Beëindiging

13.1 The Rally Factory kan, naast haar overige uit de overeenkomst en de wet voortvloeiende rechten, de overeenkomst met de cliënt in zijn geheel, of voor het nog niet uitgevoerde deel, te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid jegens de cliënt, met directe ingang ontbinden indien de cliënt één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten jegens The Rally Factory niet nakomt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt, indien hij ophoudt te bestaan, zijn activiteiten staakt of tot liquidatie van zijn onderneming overgaat of indien er beslag wordt gelegd op zijn vermogen ter zake substantiële schulden of indien hij niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat of een aanvraag wordt ingediend strekkende tot de van toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, bij overlijden.

13.2 Indien het vorige artikellid van toepassing is, is The Rally Factory gerechtigd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, alsmede is The Rally Factory gerechtigd het aan haar verschuldigde ineens en in zijn geheel op te eisen, onverminderd de overige aan The Rally Factory toekomende rechten zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder ook de kosten van terugname van de producten.

14 Overmacht

14.1 Ingeval van overmacht is The Rally Factory gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: alle van de wil van The Rally Factory onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, verhinderen of waardoor de nakoming van de verplichtingen van The Rally Factory in redelijkheid niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: oorlog, burgeroorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, epidemieën, niet tijdig aanleveren van materiaal en producten door de importeur/fabriek dan wel de leverancier, belemmerende overheidsmaat regelen of het ontbreken van een van overheidswege te verkrijgen vergunning. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld zich ten aanzien van, of in het bedrijf van, fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie The Rally Factory de producten betrekt of pleegt te betrekken mochten voordoen.

15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle overeenkomsten gesloten door The Rally Factory is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit, of verband houdende met door The Rally Factory gedane offertes, leveringen, gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zullen, indien deze geschillen horen tot de bevoegdheid van de rechtbank, worden behandeld door de rechtbank te Almelo.

Datum: 2 januari 2020

MultiCool
Duurgroei
Adverteren op TheRallyFactory.com
Oogink Trilbeton
Autobedrijf Voortman Daarle
Haayer CarParts Coevorden